Tisk

Politika kvality a péče o životní prostředí firmy BRANTAL

Politika kvality a péče o životní prostředí je vyhlášena na podporu uplatňování integrovaného systému managementu v souladu s normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 jako funkčního nástroje řízení společnosti.

  • Každý náš zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své odpovědnosti vůči společnosti.
  • Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, společnost).
  • Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce.
  • Neustálým zvyšováním kvality poskytovaných služeb zákazníkovi chceme dosáhnout jeho maximální spokojenosti.
  • Snažíme se o neustálé zlepšování podmínek bezpečnosti práce pro naše zaměstnance.
  • Usilujeme o preventivní předcházení a minimalizaci negativních vlivů svých činností na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Kvalitu procesů dosahujeme jejich systematickým sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním.
  • Zavazujeme se splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení a jiných požadavků o ochraně životního prostředí a BOZP.

Společnost se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat integrovaný systém managementu.

Schválil: Ing. Pavel Brantal, jednatel
V Praze, 12.10.2007